Khang Nguyễn
Khang Nguyễn7 tháng trước

Một tác phẩm có bản quyền bao nhiêu năm?

Bố tôi có cuốn truyện đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả được hơn 30 năm, nay ông qua đời thì quyền tác phẩm được bảo hộ trong thời gian bao lâu?
92

Ý kiến (1)

 1. Khang Nguyễn
  Khang Nguyễn7 tháng trước
  Theo quy định tại Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, quyền tác giả bao gồm “quyền nhân thân và quyền tài sản”.

  Quyền nhân thân quy định tại Điều 19 Luật này như sau:

  “Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

  1. Đặt tên cho tác phẩm;

  2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

  3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

  4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”.

  Quyền tài sản được quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

  “1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

  a) Làm tác phẩm phái sinh;

  b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

  c) Sao chép tác phẩm;

  d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

  đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

  e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

  2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này”.

  3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả”.

  Theo Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2009 thì thời hạn bảo hộ đối với quyền nhân thân được quy định như sau:

  “1. Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn.

  2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

  a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình, thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

  b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

  c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.”c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả”.

  Như vậy, thời hạn bảo hộ quyền tác giả khác nhau đối với mỗi quyền khác nhau nhưng phải đảm bảo đúng thời hạn theo quy định nêu trên.

Đăng nhập để tham gia bình luận