Hỏi đáp Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội

Hỏi đáp Bảo hiểm

191 Câu hỏi

Được khám bệnh bằng bảo hiểm y tế bao nhiêu lần?

Tôi khám bệnh 2 lần trong một ngày thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Mỗi tháng tối đa khám bao nhiêu lần vẫn được bảo hiểm chi trả?

22 ngày trước 0 24

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những đối tượng nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức...

3 tháng trước 0 70

Người lao động ký nhiều hợp đồng lao động thì tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì người lao động và người sử dụng lao...

3 tháng trước 0 107

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những đối tượng nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ thì người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm: a) Người làm việc...

3 tháng trước 0 68

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm những đối tượng nào?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những đối tượng sau:1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc...

3 tháng trước 0 62

Người lao động tại Công ty tôi có hợp đồng lao động ghi bằng ngoại tệ thì đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch...

3 tháng trước 0 64

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm thì người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đóng bằng 1% tiền lương tháng.

3 tháng trước 0 62

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động?

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì mức đóng bảo hiểm y tế của người lao...

3 tháng trước 0 57

Mức đóng của học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế? Mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước?

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì mức đóng Bằng 4,5% mức lương cơ sở....

3 tháng trước 0 61

Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng như thế nào?

NLĐ chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng như thế nào? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật BHXH, NLĐ chết do...

3 tháng trước 0 57