Tonny Tài
Tonny Tài 1 tháng trước

Những thiệt hại gì do mưa, lũ sẽ được nhà nước hỗ trợ?

Căn cứ điều 1, điều 5 Nghị định 02/2017/NĐ-CP, Nhà nước sẽ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai (bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt...). Mức hỗ trợ như sau:

1. Cây trồng

- Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ một triệu đồng/ha.

- Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha.

- Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha.

- Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.

- Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

- Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

2. Sản xuất lâm nghiệp

- Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

- Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha.

3. Nuôi thủy, hải sản

- Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 6,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 40,5 triệu đồng đến 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ha.

- Lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng/100 m3 lồng.

- Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 35,5 triệu đồng đến 50 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng/ha.

- Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 15,5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/100 m3 lồng.

- Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng/ha.

4. Nuôi gia súc, gia cầm

- Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 21.000 đồng đến 35.000 đồng/con.

- Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2 triệu đồng/con.

- Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/con.

- Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng/con.

- Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/con.

5. Các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản khác

Các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại chưa được quy định ở trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và yêu cầu thực tế tại địa phương để quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp.

6. Sản xuất muối

Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ một triệu đồng/ha.

Lưu ý: Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận