Có được kết nạp Đảng khi không có hộ khẩu thường trú không?

Căn cứ mục 6 Hướng dẫn 01/HD-TW một số vấn đề thi hành điều lệ Đảng 2016 quy định kết nạp Đảng viên trong một số trường hợp cụ thể:

“6-Kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể

6.4-Một số trường hợp cụ thể khác

a) Người đang học tập trung ở cơ sở đào tạo từ 12 tháng trở lên: do tổ chức đảng ở cơ sở đào tạo xem xét kết nạp. Người đang công tác biệt phái từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng nơi công tác biệt phái xem xét, kết nạp.

Tổ chức đảng đơn vị cử đi học, đi công tác biệt phái và tổ chức đảng ở địa phương nơi người vào Đảng cư trú có văn bản nhận xét về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ xã hội; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gửi về cấp ủycơ sở đào tạo hoặc cấp ủy nơi người vào Đảng công tác biệt phái để có cơ sở xem xét.

b) Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp.

c) Người đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

– Nếu làm hợp đồng có thời hạn, thời gian thực tế làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người vào Đảng đang làm việc.

– Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét kết nạp.”

Bạn không trình bày rõ về việc bạn dạy kèm ở Thành phố Vũng Tàu là dạy kèm cho cá nhân hay dạy hợp đồng cho cơ quan, tổ chức nào đó? Như vậy, bạn đối chiếu trường hợp của mình với các quy định trên, trong trường hợp bạn đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thời hạn thực tế làm việc dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi bạn cư trú xem xét kết nạp, trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi bạn đang làm việc. Còn trường hợp nếu bạn đang làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi bạn làm việc xem xét kết nạp. Do đó nếu bạn mới tốt nghiệp, chỉ dạy kèm cá nhân và không có hợp đồng lao đồng lao động thì bạn nên về địa phương để tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp đảng theo điểm b của tiểu mục 6.4 nêu trên.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877