Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động?

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động.- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc