Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 tháng trước

Phạm lỗi gì sẽ bị kỷ luật giáng chức?

Khoản 3 điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định 5 hình thức kỷ luật với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; lần lượt từ mức độ kỷ luật nhẹ đến nặng như sau: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Căn cứ điều 11 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.

Thứ hai, có vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng (là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong công chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác) thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.

Thứ ba, có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng (là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong công chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác) thuộc một trong các trường hợp sau:

- Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.

- Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ.

- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Căn cứ khoản 3 Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì giáng xuống không còn chức vụ.
60
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896