Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Đất trong diện quy hoạch vẫn có thể được cấp phép xây dựng

Điểm a, khoản 1, Điều 94 Luật Đất đai quy định một trong những điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là: thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi năm 2020 quy định: đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 và đã có kế hoạch sử dụng thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất theo kế hoạch đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được cấp giấy phép để xây dựng nhà ở, nhưng có thời hạn nhất định.
38
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877