Quyết định giải thể của công ty như trên có hợp lệ hay không?

Công ty cổ phần KH tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trong quyết định giải thể của công ty không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà chỉ có chữ ký của Phó Giám đốc.
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;b) Lý do giải thể;c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Căn cứ quy định nêu trên, quyết định giải thể của Công ty cổ phần KH không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty là trái quy định pháp luật.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896