Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những đối tượng nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
71

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận