Linh Phạm
Linh Phạm9 ngày trước

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chính là những khoản chi nhằm tạo ra doanh thu trong kỳ, tương ứng với doanh thu trong kỳ.

Bao gồm:

Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động. Như : Tiền bảo hiểm, trợ cấp, phụ cấp theo quy định, đào tạo dạy nghề…
Chi phí vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu… chi phí cho hoạt động kinh doanh. Phù hợp định mức, tạo ra doanh thu trong kỳ
Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra doanh thu trong kỳ
Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh trong kỳ
Chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
Chi phí cho bộ máy quản lý, hoặc phí quản lý nộp cấp trên theo quy định
Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp không được khấu trừ
Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.
Các khoản tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng không được bồi thường
Hàng hóa hư hỏng do hết date, do sinh hóa tự nhiên không được tính vào chi phí được trừ
Các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa có doanh thu
Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới…
Chi phí nghiên cứu phát triển thị trường
Lỗ chênh lệch tỷ giá
Chi tài trợ nghiên cứu khoa học, tài trợ giáo dục, y tế, thiên tai, làm nhà hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng
Các khoản phạt hợp đồng
Các khoản trích lập dự phòng
Trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Lưu ý:
Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ những khoản chi không tương ứng với doanh thu trong kỳ sau:

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu trong kỳ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

– Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp. Chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp. Phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật.

– Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hóa đơn, chứng từ hợp pháp
Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là những hóa đơn chứng từ thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
Các chứng từ chứng minh các khoản chi theo quy định của pháp luật kế toán,
Bảng kê mẫu 01/GTGT kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

Thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn. Mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.Thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt .

Thanh toán không dùng tiền mặt, không phải chỉ là thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
12
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206