Giáo viên có được phép ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định:

“Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.”

Theo Điều 2 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định về buổi bầu cử và tuổi ứng cử như sau:

“Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.”

Như vậy, mẹ bạn phải đáp dứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và về độ tuổi để được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Căn cứ Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

“1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.”

Nếu mẹ bạn là Đảng viên thì còn phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 hướng dẫn 03-HD/UBKTTW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm:

“2.Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép thì không được:

a) Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (mà những chức danh này theo quy định phải do tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu).

b) Tập hợp lực lượng, tổ chức phe nhóm, dòng họ, cục bộ địa phương để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.”

Theo đó, mẹ bạn muốn ứng cửa vào vị trí đại biểu Hội đồng nhân dân thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về tuổi ứng cử vào Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì cần thuân thủ quy định về tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877