Khởi kiện về việc hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người bị kiện

Công ty tôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, khi khởi kiện về việc hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người bị kiện là Phòng Đăng ký doanh nghiệp hay Sở Kế hoạch và Đầu tư?

Luật sư tư vấn
Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì "người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện".

Khoản 2 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...".

Theo Điều 13 Nghị định số 78/2015/NÐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ở cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cập huyện. Cơ quan đăng ký kinh có tài khoản và con dấu riêng.

Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 24/2014/NÐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ "tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về... đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân".

Điểm b khoản 8 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHÐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ: “Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...". Quy định này không mâu thuẫn với Điều 13 và Điều 14 nêu trên của Nghị định số 78/2015/NÐ-CP. Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc cơ cấu tổ chức của Sở) được giao trực tiếp thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quản lý hoạt động này của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Căn cứ các quy định nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được xác định là cơ quan ban hành quyết định hành chính (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Do đó, Phòng Đăng ký kinh doanh là người bị khởi kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877